5.NUCLEO板:NUCLEO-L432KC(STM32L432KC)

5.NUCLEO板:NUCLEO-L432KC(STM32L432KC)
STM32 Nucleo-32 开发板 搭载STM32L432KC微控制器, 支持Arduino接口


索引 中文文档 英文文档 文档版本 软件包 软件版本 更新时间
nucleo-32pins_sch 2017-06-13
文档说明:STM32L432KC原理图