stm32F4 RTC

所属分类:STM32F系列 浏览数:316 提问者:luoshiping 提问时间:2018-08-08

问:

在使用stm32F407 rtc 不能修改时间与日期。? 但是实时时钟在正常运行的


答:RTC_HandleTypeDef RTC_Handler; //RTC¾ä±ú //RTCʱ¼äÉèÖà //hour,min,sec:Сʱ,·ÖÖÓ,ÃëÖÓ //ampm:@RTC_AM_PM_Definitions:RTC_HOURFORMAT12_AM/RTC_HOURFORMAT12_PM //·µ»ØÖµ:SUCEE(1),³É¹¦ // ERROR(0),½øÈë³õʼ»¯Ä£Ê½Ê§°Ü HAL_StatusTypeDef RTC_Set_Time(u8 hour,u8 min,u8 sec,u8 ampm) { RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; RTC_TimeStructure.Hours=hour; RTC_TimeStructure.Minutes=min; RTC_TimeStructure.Seconds=sec; RTC_TimeStructure.TimeFormat=ampm; RTC_TimeStructure.DayLightSaving=RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE; RTC_TimeStructure.StoreOperation=RTC_STOREOPERATION_RESET; return HAL_RTC_SetTime(&RTC_Handler,&RTC_TimeStructure,RTC_FORMAT_BIN); } //RTCÈÕÆÚÉèÖà //year,month,date:Äê(0~99),ÔÂ(1~12),ÈÕ(0~31) //week:ÐÇÆÚ(1~7,0,·Ç·¨!) //·µ»ØÖµ:SUCEE(1),³É¹¦ // ERROR(0),½øÈë³õʼ»¯Ä£Ê½Ê§°Ü HAL_StatusTypeDef RTC_Set_Date(u8 year,u8 month,u8 date,u8 week) { RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; RTC_DateStructure.Date=date; RTC_DateStructure.Month=month; RTC
回答者:liao12338392 回答时间:2018-08-09

答:怎么是乱码了。。。
回答者:liao12338392 回答时间:2018-08-09

登录后回答。
图书推荐
漫画半导体(高清版)

漫画半导体(高清版)

这是一本实用性很强的图书,,以漫画的形式更易于让人接受,边读故事边学知识,轻松且易于记忆。
算法心得:高效算法的奥秘

算法心得:高效算法的奥秘

本书给我们带来了一大批极为诱人的知识,其中包括各种节省程序运行时间的技巧、算法与窍门...
基于STM8S-无刷直流电机控制应用

基于STM8S-无刷直流电机控制应用

无刷直流电机是21世纪最有发展前景的新型电机之一。本书以STM8S单片机为控制核心...
广告